خاندان هدر اسپون

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان هدر اسپون
Hetherspoon.PNG
نشان یک قاشق بلوطی در جا قاشقی سفید در زمینه ای با لوزی های نارنجی و سیاه
لرد فعلی تایبولت هدر اسپون
منطقه سرزمین های غربی
عنوان سر
لرد بالا دست خاندان لنیستر

منابع