خاندان فال ول

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان فال ول
Falwell.png
نشان دلقکی با لباس قرمز و زرد، در حال تردستی با پنج خورشید در زمینه سیاه
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

خاندان فال ول یکی از خاندان های سرزمین های غربی است که به خاندان لنیستر از کسترلی راک سوگند خورده اند. نشان آن ها دلقکی با لباس قرمز و زرد، در حال تردستی با پنج خورشید در زمینه سیاه است.[۱][۲] شعار آن ها هنوز مشخص نیست.

منابع

  1. نزاع شاهان، فصل 38، آریا.
  2. سیتادل. نشان خاندان ها: خاندان های سرزمین های غربی