خاندان روتیگر

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان روتیگر
House Ruttiger.PNG
نشان یک نوار دندانه دار نارنجی روی زمینه سیاه
لرد فعلی سر رینارد روتیگر
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

منابع