خاندان پرستر

خاندان پرستر از فیست فایرز
House Prester.PNG
نشان یک گاو نر قرمز در زمینه سفید همراه با قاقم
شعار خستگی ناپذیر
جایگاه فیست فایرز
لرد فعلی گریسون پرستر
منطقه سرزمین های غربی
عنوان لرد فیست فایرز
لرد بالا دست خاندان لنیستر

خاندان پرستر از فست فایرز یکی از خاندان های اشرافی سوگند خورده به خاندان لنیستر از کسترلی راک است.[۱] جایگاه آن ها فست فایرز واقع در غربی ترین نقطه سرزمین های غربی است.

نشان این خاندان یک گاو نر قرمز در زمینه سفید همراه با قاقم است.[۲][۳] شعار این خاندان در کتاب ها نیامده است، اما براساس منابع نیمه رسمی «خستگی ناپذیر» است.[۴]

تاریخ

بر اساس منابع نیمه رسمی،[۵] پرستر ها در جریان شورش رین-تاربک از تایوین لنیستر حمایت کردند.

وقایع اخیر

بازی تاج و تخت

در میان شوالیه های شرکت کننده در تورنمنت دست، یک شوالیه از خاندان پرستر حاضر شده بود.

پرچم خاندان پرستر، در میان نیرو های تایوین لنیستر در سرزمین های رودخانه بود.در جریان محاصره ریورران، اردوگاه جنوبی زیر نظر سر فرلی پرستر بود. زمانی که راب استارک حمله کرد و اردوگاه های دیگر را غافلگیر کرد و متوجه شکست آن ها شد، به خوبی از نبرد کمپس عقب نشینی کرد. اگرچه، یک شمشیرزن آزاد تایروشی که فرماندهی شمشیرزنان آزاد را داشت، در طرف دشمن قرار گرفت.

نزاع شاهان

فرلی با باقی مانده نیرو های لنیستر، به گولدن توت عقب نشینی کرد. آن ها مسیر منتهی به سرزمین های غربی را بستند، و منتظر فرصت برای حمله به ریورران شدند.

نزاع شاهان

زمانی که تایوین لنیستر هارن هال را ترک می‌کرد، آریا استارک نشان گاو سرخ را در میان نشان های سپاه تایوین دید.[۶]


ضیافتی برای کلاغ ها

پرچم خاندان پرستر در میان پرچم خاندان هایی که که جسد تایوین لنیستر را از بارانداز پادشاه تا کسترلی راک همراهی می‌کردند، دیده شد سر فرلی در لشکر کشی و محاصره ریورران به سر داون لنیستر پیوست. فرلی فرماندهی نیرو های همراهی ککنده سر ادمور تالی و جین وسترلینگ به کسترلی راک را بر عهده داشت.جیمی لنیستر به او دستور داد، که در صورت تلاش برای فرار هر کدام از آن ها، او را بکشد.

اعضای شناخته شده ی خاندان در پایان قرن سوم

اعضای شناخته شده استاک اسپیر در طول وقایع شرح داده شده در نغمه ای از یخ و آتش عبارت اند از:

اعضای تاریخی خاندان

منابع