خاندان لفورد

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان لفورد از گولدن توت
House Lefford.PNG
نشان یک توده مثلثی شکل طلایی به همراه یک خورشید زرد در زمینه آبی
جایگاه گولدن توت
لرد فعلی بانو آلیسان لفورد
منطقه سرزمین های غربی
عنوان بانوی گولدن توت
لرد بالا دست خاندان لنیستر

منابع