خاندان کسترلی

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان کسترلی از کسترلی راک
Coats of arms of None.png
جایگاه کسترلی راک
لرد فعلی منقرض شده
منطقه سرزمین های غربی
عنوان لرد کسترلی راک
شاخه ها خاندان لنیستر
بنیانگذار کورلوس
تاریخ_انقراض عصر قهرمانان

منابع