خاندان هاوترون

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان هاوترون
Hawthorne.jpg
نشان یک حلقه خار سیاه که با یک حلقه گل صورتی در زمینه سبز در هم پیچیده شده اند
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

منابع