خاندان کریک هال

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان کریک هال از کریک هال
House Crakehall.PNG
نشان یک گراز نر راه راه سیاه و مشکی بر زمینه قهوه ای
شعار نه خیلی درنده
جایگاه کریک هال
لرد فعلی رولند کریک هال
منطقه سرزمین های غربی
عنوان لرد کریک هال
وارث سر تایبولت کریک هال
لرد بالا دست خاندان لنیستر
بنیانگذار کریک گرازکش

منابع