خاندان کنینگ از کیس

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان کنینگ از کیس
House Kenning.PNG
نشان چهر خورشید سوزان که دو تا از آن ها نارنجی در زمینه سیاه و دو تای دیگر سیاه در زمینه نارنجی است
جایگاه کیس
لرد فعلی ترنس کنینگ
منطقه سرزمین های غربی
عنوان لرد کیس
لرد بالا دست خاندان لنیستر
بنیانگذار هروک کنینگ

منابع