خاندان یو

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان یو
Yew.PNG
نشان یک کمان طلایی در زمینه سفید میان دو کمان تو پر قرمز رنگ
لرد فعلی منفراید یو
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر
بنیانگذار آلن کماندار

منابع