خاندان گرین فیلد

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان گرین فیلد از گرین فیلد
House Greenfield.PNG
نشان یک زمینه سبز به همراه دو نوار سفید
جایگاه گرین فیلد
لرد فعلی گارت گرین فیلد
منطقه سرزمین های غربی
عنوان شوالیه گرین فیلد
لرد بالا دست خاندان لنیستر

منابع