خاندان ویکاری

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان ویکاری
House Vikary.PNG
نشان یک چهار خانه که در دو مربع سر یک گراز قرمز در زمینه سفید و در دو مربع دیگر یک شیر نقره ای در زمینه قرمز که ایستاده همراه با دم چند شاخه، به عقب نگاه می‌کند و روی آن نواری طلایی است
لرد فعلی سر لیموند ویکاری
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

منابع