دراگون مونت

دراگون مونت (Dragonmont) کوهی آتشفشانی است که در جزیره دراگون استون (Dragonstone) واقع در سرزمین های سلطنتی (Crownlands) قرار دارد. جزیره بر اساس فعالیت های این آتشفشان به وجود آمده است. قلعه دراگون استون دژی کوچک است که در مقابل این آتشفشان قرار دارد.[۱]

آتشفشان همچنان فعال است. بخار های خاکستری رنگ ضعیفی از منافذ داغ کوه بیرون می آید. در زیر دراگون مونت ذخایر غنی شیشه اژدها (Dragonglass) وجود دارد. در تونل های قدیمیِ زیر کوه مقادیر بیشتری ابسیدین نیز وجود دارد که به صورت تکه سنگ یافت می شوند. مردم عادی در روستاهای پای دراگون مونت زندگی می کنند، و زارعین از طریق زمین و ماهیگیران از طریق دریا روزی می گیرند.

تاریخچه

در آغاز رقص اژدهایان (Dance of the Dragons)، شش اژدهای وحشی و نیمه وحشی در غار های دود آلود کوه زندگی می کنند.[۲]

منابع و ارجاعات