شبه جزیره والریا

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
موقعیت شبه جزیره والیریا در قاره ایسوس

شبه جزیره والریا سرزمینی بزرگ است که از جنوب ایسوس تا دریای تابستان گسترش یافته است. اینجا قلب مستعمرات والریا (Valyrian Freehold) و محل شهر والریا (Valyria) بوده است. چهارده شعله (Fourteen Flames) در میان گردنه شبه جزیره گسترش یافته اند.

شبه جزیره چهار هزار سال پیش در سرنوشت شوم نابود شد. جزایر بسیاری شکل گرفت و مناطق پس به زیر آب رفتند و دریای دودزا (Smoking Sea) را ایجاد کردند.