لونلی لایت

لونلی لایت کوچکترین جزیره از جزایر آهن است.اینجا مقر خاندان فارويند از لونلی لایت است.این جزیره در فاصله هشت روز دریای با ویک بزرگ است که در شمال غربی جزیره قرار گرفته است.توسط تخت سنگ های دریایی و اقیانوس احاطه شده است.


منابع