رقص اژدهایان

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Kindly Man در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
رقص اژدهایان
جنگ جانشینی
Woodrow J. Hinton III The Dragon's Fire.png
The Dragon's Fire. © Fantasy Flight Games

تاریخ سال 129-131 پس از ورود اگان
مکان وستروس
نتیجه مرگ هر دو مدعی،اگان دوم و رینیرا تارگرین
به قدرت رسیدن اگان سوم
ازدواج اگان سوم با جهیرا تارگرینطرفین درگیر
خاندان تارگرین(حزب سیاهان) خاندان تارگرین(حزب سبزها)
فرمانده هان شناخته شده
ملکه رینیرا اول
شاه اگان دوم

رقص اژدهایان نام جنگی داخلی در زمان حاکمیت تارگرین‌هاست . جنگی بین اگان دوم و خواهر ناتنی‌اش رینیرا تارگرین بر سر جانشنینی بر تخت پدرشان ویسریس اول، که بین سال های سال 129 پس از ورود اگان تا سال 131 پس از ورود اگان به طول انجامید. در نهایت هر دو شهریار رقیب کشته شدند، و پسر رینیرا، اگان سوم به تخت نشست.

پیش‌زمینه

رقص اژدهایان

۱.تاج‌گذاری اگان؛ سقوط بارانداز پادشاه۲ .دراگون استون۳ .دریفت مارک،شامل هوا و های تاید ۴.استورمز اند ۵.رقص بر فراز خلیج شیپ بریکر۶ .نبرد در استون هج ۷.داسکن دیل ۸.نبرد روکط رست ۹.ایری ۱۰.نبرد در تنگه ۱۱.نبرد بر هانی واین ۱۲.نبرد در کنار ساحل دریاچه ۱۳.جنگ در پشته سنگی ۱۴.نبرد نخست تامبلتون/نبرد دوم تامبلتون ۱۵.میدن پول ۱۶.رقص بر فراز هارن هال

حمله به هارنهال

رقص بر فراز خلیج کشتی شکن

خون و پنیر

جنگ داخلی در ریورلندز

دست سبز جدید

دوئل دوقلوهای کارگیل

Duskndale and Rook's Rest

دانه های اژدها

نبرد گولت

نبرد عسل

چنگال قرمز و خوراک ماهی

سقوط کینگز لندینگ

کراکن قرمز

توپ قصاب

اول تامبلتون

سقوط دراگون استون

نبرد فراتر از چشم خدا

طوفان اژدها

دوم تامبلتون

مرگ رینیرا

ماه سه پادشاه

نبرد شاهرود

مرگ اگان دوم

عواقب

سحر دروغین

ساعت گرگ

نائب السلطنه اگان سوم

تغییر دیدگاه در مورد ارث

منابع تاریخی

درخت خانواده خانه تارگرین در طول رقص

پشت صحنه

منابع