رقص اژدهایان

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Kindly Man در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
رقص اژدهایان
جنگ جانشینی
Woodrow J. Hinton III The Dragon's Fire.png
The Dragon's Fire. © Fantasy Flight Games

تاریخ سال 129-131 پس از ورود اگان
مکان وستروس
نتیجه مرگ هر دو مدعی،اگان دوم و رینیرا تارگرین
به قدرت رسیدن اگان سوم
ازدواج اگان سوم با جهیرا تارگرینطرفین درگیر
خاندان تارگرین(حزب سیاهان) خاندان تارگرین(حزب سبزها)
فرمانده هان شناخته شده
ملکه رینیرا اول
شاه اگان دوم

رقص اژدهایان نام جنگی داخلی در زمان حاکمیت تارگرین‌هاست . جنگی بین اگان دوم و خواهر ناتنی‌اش رینیرا تارگرین بر سر جانشنینی بر تخت پدرشان ویسریس اول، که بین سال های سال 129 پس از ورود اگان تا سال 131 پس از ورود اگان به طول انجامید. در نهایت هر دو شهریار رقیب کشته شدند، و پسر رینیرا، اگان سوم به تخت نشست.

پیش‌زمینه

رقص اژدهایان

۱.تاج‌گذاری اگان؛ سقوط بارانداز پادشاه۲ .دراگون استون۳ .دریفت مارک،شامل هوا و های تاید ۴.استورمز اند ۵.رقص بر فراز خلیج شیپ بریکر۶ .نبرد در استون هج ۷.داسکن دیل ۸.نبرد روکط رست ۹.ایری ۱۰.نبرد در تنگه ۱۱.نبرد بر هانی واین ۱۲.نبرد در کنار ساحل دریاچه ۱۳.جنگ در پشته سنگی ۱۴.نبرد نخست تامبلتون/نبرد دوم تامبلتون ۱۵.میدن پول ۱۶.رقص بر فراز هارن هال

نشست شورای کوچک

تاج‌گذاری اگان دوم

شورای مشکین

رقص برفراز خلیج شیپ بریکر

خون و پنیر

نبرد روکز رست

تخم‌های اژدها

نبرد در تنگه

نبرد بر هانی‌واین

سقوط بارانداز پادشاه

نبرد در کنار ساحل دریاچه(Lakeshore)/فیش فید

اجساد ضیافت گیر/جنگ در پشته سنگی

نبرد نخست ترامبلتون

اژدهایان رقاص در داگون استون

سقوط دراگون استون

رقص برفراز هارن هال

شورش‌های بارانداز پادشاه

نبرد دوم تامبلتون

عقب‌نشینی رینیرا به دراگون استون

عواقب بعدی

کتاب‌ها و طومارهای درباره رقص اژدهایان