برگ تلخ

برگ تلخ گیاهی بد مزه است که برگ‌های آن به همان شکل تنباکوی جویدنی (chewing tobacco) جویده می شوند. عموماً به صورت بسته‌ای حمل و نقل می شود.[۱][۲] جویدن آن باعث شکل گرفتن کف صورتی رنگی‌ بر روی لب‌ها می شود، و پس از آن شیره‌ای ناخواسته به بیرون ترشح می شود. جویدن برگ تلخ بر روی دهان شخص ایجاد لکه می‌کند و دندان‌ها را به رنگ قرمز تیره در میاورد، که باعث می شود کسانی‌ که برگ تلخ می جوند لبخندی قرمز رنگ نشان دهند. کتلین استارک (Catelyn Stark) لبخند ماشا هدل (Masha Heddle) را منظره خونین هولناکی توصیف می‌کرد.[۳] جویدن برگ تلخ می تواند درد را تسکین بخشد.[۲]

شخصیت‌هایی‌ که برگ تلخ می جوند

منابع و یادداشت ها