مس شاهان

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

مس شاهان گیاه درمانی است که برای التیام بخشیدن استفاده می شود. برنار قهوه ای (Brown Bernarr) هنگامی که عازم تجسس بزرگ (The Great Ranging) بود مس شاهان را همراه با گیاهان دارویی دیگر با خودش آورد.[۱]

منابع و یادداشت ها