نگهبان

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
نشان خاندان تالهارت، سه درخت نگهبان سبز

نگهبان درختی بلند و همیشه سبز از خانواده ی کاج هاست که به رنگ خاکستری-سبز با سوزن‌هایی‌ که شیره‌ای شیرین و چسبناک تولید می‌کند، توصیف شده است.[۱] نگهبان‌ها عمد‌تاً در شمال (North)، دره[۲] (Vale) و همینطور آنسوی دیوار (Wall) در وستروس (Westeros) یافت می شوند.

سه درخت نگهبان سبز نشان خاندان تالهارت (House Tallhart) است.

منابع و یادداشت ها